**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova

ORUŽJE

 

U skladu sa Zakonom o oružju i municiji (''Službeni glasnik'' 9/92, 44/98), oružje se može nabavljati uz odobrenje nadležnog organa. Nadležni organ je organizaciona jedinica ovog Ministarstva u opštini u kojoj podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno sedište. Odobrenje je potrebno za vatreno, vazdušno, posebno i oružje sa tetivom. Pravna lica kojima je to potrebno za obavljanje delatnosti mogu nabavljati i dugo automatsko oružje. Zabranjeno je posedovati gasno, hladno i rasprskavajuće oružje, kao i prigušivače, infra-crvene i laserske nišane.

 

Odobrenje za nabavljanje oružja se izdaje građanima koji su punoletni, poslovno sposobni, obučeni za rukovanje oružjem, koji nisu osuđivani za krivična dela sa elementom nasilja, niti se protiv njih vodi krivični postupak po službenoj dužnosti, nisu kažnjavani za prekršaje iz Zakona o oružju i municiji i Zakona o javnom redu i miru, niti se protiv njih vodi postupak za ove prekršaje. Osim toga, utvrđuje se da li bi izdavanjem odobrenja bila ugrožena sigurnost drugih ljudi, odnosno javni red i mir.

 

Članstvo u lovačkoj ili streljačkoj organizaciji kao i odsluženje vojnog roka nisu uslov za dobijanje odobrenja.

 

Odobrenje je potrebno i za nabavljanje municije za vatreno oružje sa olučenim cevima. Ova municija se može nabaviti u količini do 60 komada godišnje.

 

Zabranjeno je nošenje oružja bez posebne dozvole. Dozvolu za nošenje oružja mogu dobiti građani koji u postupku dokažu da za to postoje izuzetno opravdani razlozi bezbednosti. Oružje se može prenositi bez posebne dozvole, ukoliko je rasklopljeno i odvojeno od municije.

 

Lice koje poseduje oružje prilikom promene mesta prebivališta obaveštava nadležni organ prema mestu novog prebivališta u roku od osam dana od nastale promene.

 

Odjava oružja i promena mesta prebivališta prijavljuje se policijskoj stanici prema mestu prebivališta u roku od osam dana od nastale promene.

 

Stranci koji imaju odobreno stalno nastanjenje ili privremeni boravak duži od jedne godine nabavljaju oružje, delove za oružje i munciju pod istim uslovima koji važe za građane Republike Srbije.

 

Gubitak oružnog lista prijavljuje se policijskoj stanici prema mestu prebivališta lica i podnosi se zahtev za izdavanje duplikata oružnog lista.

 

Gubitak oružja prijavljuje se najbližoj policijskoj stanici u roku od 48 sati.

 

Članovi porodice umrlog lica, koje je posedovalo oružje, u roku od 30 dana od smrti lica, obavestiće o tome policijsku stanicu i predati oružje na čuvanje.

 

1. NABAVKA ORUŽJA, DELOVA ZA ORUŽJE I MUNICIJE

 

– Nabavka oružja

Fizička lica podnose lično zahtev za izdavanje odobrenja za nabavku oružja (obrazac broj 1) u policijskoj stanici na čijoj teritoriji podnosilac zahteva ima prebivalište, pri čemu je neophodno priložiti sledeća dokumenta:

 1. važeću ličnu kartu;
 2. uverenje od suda da se protiv lica ne vodi krivični postupak;
 3. uverenje o obuci u rukovanju vatrenim oružjem, za oružje za koje se podnosi zahtev za nabavku (nije potrebno ako se podnosi zahtev za vazdušno ili tetivno oružje, za sledeću kategoriju lica: službena lica ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, penzionisani radnici ovog svojstva, aktivna i penzionisana vojna lica i rezervni oficiri)
 4. dokaz o uplaćenoj taksi (tarifni broj 32, od tačke 1. do tačke 5 - vidi tabelu Word, PDF)
uplatilac: ime, prezime i adresa
svrha: taksa za nabavku oružja
primalac: R.A.T.
iznos: * upisati iznos u zavisnosti koja vrsta oružja se nabavlja
žiro račun: 840-742221843-57
model: 97
poziv na broj: šifra opštine prebivališta - vidi tabelu (Word, PDF)

Primer popunjavanja uplatnicePrimer popunjavanja uplatnice


Odobrenje za nabavljanje oružja važi šest meseci od dana izdavanja.

 

– Nabavka delova za oružje

Fizička lica podnose lično zahtev za izdavanje odobrenja za nabavku delova za oružje (obrazac broj 1) u policijskoj stanici na čijoj teritoriji podnosilac zahteva ima prebivalište, pri čemu je neophodno priložiti:

 1. važeću ličnu kartu;;
 2. oružni list; ;
 3. dokaz o uplaćenoj taksi (tarifni broj 32, tačka 6 - vidi tabelu Word, PDF)
uplatilac: ime, prezime i adresa
svrha: taksa
primalac: R.A.T.
iznos: 990,00
žiro račun: 840-742221843-57
model: 97
poziv na broj: šifra opštine prebivališta - vidi tabelu (Word, PDF)

Primer popunjavanja uplatnicePrimer popunjavanja uplatnice


Odobrenje za nabavljanje delova za oružje važi šest meseci od dana izdavanja.

 

– Nabavka municije

Fizička lica podnose lično zahtev za izdavanje odobrenja za nabavku municije (obrazac broj 3) policijskoj stanici na čijoj teritoriji podnosilac zahteva ima prebivalište pri čemu je neophodno priložiti:

 1. važeću ličnu kartu; ;
 2. oružni list za oružje za koje se traži nabavka municije
 3. dokaz o uplaćenoj taksi (tarifni broj 32, tačka 7 - vidi tabelu Word, PDF)
uplatilac: ime, prezime i adresa
svrha: taksa
primalac: R.A.T.
iznos: tabela - Republička administrativna taksa (PDF верзија, Word verzija)
žiro račun: 840-742221843-57
model: 97
poziv na broj: šifra opštine prebivališta - vidi tabelu (Word, PDF)

Primer popunjavanja uplatnicePrimer popunjavanja uplatnice


Odobrenje za nabavljanje municije važi šest meseci od dana izdavanja, a može se izdati jedanput u toku kalendarske godine za količinu sadržanu u originalnim pakovanjima, a najviše 60 komada, dok se municija za oružje sa neolučenim cevima može nabavljati na osnovu oružnog lista izdatog za to oružje u neograničenim količinama.

 

2. REGISTRACIJA ORUŽJA

 

• Lice kome je izdato odobrenje za nabavljanje oružja podnosi zahtev (obrazac broj 1) za izdavanja oružnog lista u roku od osam dana od dana izvršene nabavke oružja, i pri čemu je neophodno priložiti dokaz o uplaćenoj taksi. (tarifni broj 33 - vidi tabelu Word, PDF)

• Pored ove takse plaća se i taksa za obrazac oružnog lista.

uplatilac: ime, prezime i adresa
svrha: registracija oružja
primalac: R.A.T.
iznos: * upisati iznos u zavisnosti od toga koja se vrsta oružja registruje
žiro račun: 840-742221843-57
model: 97
poziv na broj: šifra opštine prebivališta - vidi tabelu (Word, PDF)

Primer popunjavanja uplatnicePrimer popunjavanja uplatnice

Pored ove takse plaća se i taksa za izdavanje oružnog lista i to:

uplatilac: ime, prezime i adresa
svrha: obrazac oružnog lista
primalac: MUP R Srbije
iznos: 140,00
žiro račun: Svaka policijska uprava ima poseban žiro račun - vidi tabelu (Word, PDF)

Primer popunjavanja uplatnicePrimer popunjavanja uplatnice

 

3. DOZVOLA ZA NOŠENJE ORUŽJA

 

• Oružje za ličnu bezbednost može da nosi lice koje poseduje oružni list i dozvolu za nošenje oružja. Lice koje želi da nosi oružje za ličnu bezbednost podnosi pismeni obrazloženi zahtev (obrazac broj 2) policijskoj stanici na čijoj teritoriji podnosilac zahteva ima prebivalište, uz koji je neophodno priložiti sledeća dokumenta:

 1. važeća lična karta (na uvid);
 2. oružni list za oružje za koje se traži dozvola za nošenje oružja (na uvid);
 3. dve fotografije*;
 4. dokaz o uplaćenim nadoknadama, koje obuhvataju opštu taksu na podnesak i taksu za rešenje (tarifni brojevi 1. i 9 - vidi tabelu Word, PDF)
uplatilac: ime, prezime i adresa
svrha: dozvola za nošenje oružja
primalac: R.A.T.
iznos: 760,00
žiro račun: 840-742221843-57
model: 97
poziv na broj: šifra opštine prebivališta - vidi tabelu (Word, PDF)

 

* Napomena: Fotografije se ne prilažu prilikom podnošenja zahteva za produženje važnosti već izdate dozvole za nošenje oružja

Primer popunjavanja uplatnicePrimer popunjavanja uplatnice

 

4. NABAVKA ORUŽJA, DELOVA ZA ORUŽJE I MUNICIJE I REGISTRACIJA ORUŽJA ZA PRAVNA LICA

 

Pravna lica koja se bave fizičko-tehničkim obezbeđenjem zahteve za nabavljanje oružja, delova za oružje i municije podnose policijskoj stanici prema mestu sedišta pravnog lica. Prilikom prvog podnošenja zahteva za nabavku oružja prilažu sledeća dokumenta::

 1. dokaz o registraciji pravnog lica;
 2. dokaz o vlasništvu (zakupu) prostorija;
 3. pozitivno mišljenje Sektora za vanredne situacije o ispunjenosti prostorno-tehničkih uslova za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja i municije u prostorijama koje su u vlasništvu ili zakupu podnosioca zahteva;
 4. akt o sistematizaciji radnih mesta;
 5. pravilnik o načinu vršenja službe fizičko-tehničkog obezbeđenja;
 6. za radnike fizičko-tehničkog obezbeđenja uverenje od suda da se ne vodi krivični postupak, obuku u rukovanju vatrenim oružjem i lekarsko uverenje o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova f.t.o. uz nošenje oružja;
 7. dokaz o uplaćenoj taksi, koja je ista kao i za fizička lica (tarifni broj 32 - vidi tabelu Word, PDF )
 

5. NABAVKA I REGISTRACIJA ORUŽJA ZA STRANCE ČLANOVE DIPLOMATSKO KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA U REPUBLICI SRBIJI

 

Članovi diplomatsko kozularnih predstavništava stranih zemalja u Republici Srbiji nabavljaju oružje, delove za oružje i municiju, i registruju oružje, preko Diplomatskog protokola Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije koje se nalazi u Beogradu, u ulici Kneza Miloša br. 24-26.

 

Zahtevi koji se prime u Diplomatskom protokolu dostavljaju se na rešavanje Policijskoj upravi za grad Beograd, Upravi za upravne poslove. Za članove diplomatsko-konzularnog predstavništva važe posebni uslovi prilikom podnošenja zahteva za nabavljanje i registraciju oružja koji su propisani od strane Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i usklađeni sa Zakonom o oružju i municiji.

 

6. PROMET ORUŽJA, DELOVA ZA ORUŽJE I MUNICIJE

 

Prometom oružja, delova za oružje i municije mogu se baviti preduzeća i radnje koje za to dobiju odobrenje. Zahtev se podnosi policijskoj upravi na čijoj teritoriji je sedište preduzeća ili radnje, pri čemu je neophodno priložiti sledeća dokumenta:

 1. zahtev sa podacima o preduzeću - radnji, opisom poslova i imenima odgovornih lica i lica koja će neposredno raditi na prometu oružja i municije;
 2. dokaz o registraciji preduzeća, odnosno radnje;
 3. dokaz o vlasništvu (zakupu) prostorija;
 4. pozitivno mišljenje Sektora za vanredne situacije o ispunjenosti prostorno-tehničkih uslova za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja i municije u prostorijama koje su u vlasništvu ili zakupu podnosioca zahteva;
 5. uverenje od suda da se protiv zaposlenih lica ne vodi krivični postupak;
 6. za radnike koji rade na prodaji oružja dokaz o obučenosti u rukovanju vatrenim oružjem (pištolj, lovački karabin, lovačka puška, malokalibarska puška);
 7. dokaz o uplaćenoj taksi (tarifni broj 32, tačka 8 - vidi tabelu Word, PDF )
uplatilac: naziv privrednog subjekta
svrha: taksa za promet oružja i municije
primalac: R.A.T.
iznos: tabela - Republička administrativna taksa (PDF верзија, Word verzija)
žiro račun: 840-742221843-57
model: 97
poziv na broj: šifra opštine sedišta privrednog subjekta - vidi tabelu (Word, PDF)
 

7. POPRAVLJANJE I PREPRAVLJANJE ORUŽJA

 

Popravljanjem i prepravljanjem oružja mogu se baviti preduzeća i radnje koje za to dobiju odobrenje nadležnog organa. Zahtev se podnosi policijskoj upravi na čijoj teritoriji je sedište preduzeća ili radnje, pri čemu je neophodno priložiti sledeća dokumenta:

 1. zahtev sa podacima o preduzeću - radnji, opisom poslova i imenima odgovornih lica i lica koja će neposredno raditi na popravci i prepravci oružja;
 2. dokaz o registraciji preduzeća, odnosno radnje;
 3. dokaz o vlasništvu (zakupu) prostorija;
 4. pozitivno mišljenje Sektora za vanredne situacije o ispunjenosti prostorno-tehničkih uslova za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja i municije u prostorijama koje su u vlasništvu ili zakupu podnosioca zahteva;
 5. uverenje od suda da se protiv zaposlenih lica ne vodi krivični postupak;
 6. za radnike koji rade na popravci i prepravci oružja dokaz o obučenosti u rukovanju vatrenim oružjem (pištolj, lovački karabin, lovačka puška, malokalibarska puška);
 7. dokaz o uplaćenoj taksi (tarifni broj 32, tačka 9 - vidi tabelu Word, PDF)
uplatilac: naziv privrednog subjekta
svrha: taksa za popravku i prepravku oružja
primalac: R.A.T.
iznos: tabela - Republička administrativna taksa (PDF верзија, Word verzija)
žiro račun: 840-742221843-57
model: 97
poziv na broj: šifra opštine sedišta privrednog subjekta - vidi tabelu (Word, PDF)
 

8. OBUKA U RUKOVANJU VATRENIM ORUŽJEM

 

Ovlašćena organizacija za obuku u rukovanju vatrenim oružjem može biti streljačka, odnosno druga organizacija i ustanova koja raspolaže potrebnim prostorijama, strelištem, stručnim kadrom i ispunjava druge propisane uslove i za to dobije odobrenje.

Uz zahtev za izdavanje rešenja kojim se dozvoljava obuka u rukovanju vatrenim oružjem prilaže se i sledeća dokumentacija:

 1. dokaz o registraciji streljačke organizacije, druge organizacije ili ustanove;
 2. dokaz o vlasništvu (zakupu) prostorija;
 3. dokaz o posedovanju (zakupu) strelišta;
 4. pozitivno mišljenje Sektora za vanredne situacije o ispunjenosti prostorno-tehničkih uslova za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja i municije u prostorijama koje su u vlasništvu ili zakupu podnosioca zahteva;
 5. dokaz da predavači i instruktori koji izvode teorijski i praktični deo obuke imaju odgovarajuću stručnu spremu i iskustvo;
 6. dokaz o uplaćenoj taksi (tarifni broj 32, tačka 12 - vidi tabelu Word, PDF)
uplatilac: ime, prezime i adresa
svrha: taksa za obuku u rukovanju vatrenim oružjem
primalac: R.A.T.
iznos: tabela - Republička administrativna taksa (PDF верзија, Word verzija)
žiro račun: 840-742221843-57
model: 97
poziv na broj: šifra opštine prebivališta - vidi tabelu (Word, PDF)